Telefonisch spreekuur / Maandag – Donderdag / 09:00 – 12:00

Bel voor een afspraak: +31 55 843 00 55
Image Alt

Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer zelf kunnen behartigen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een psychiatrische aandoening of drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

De curator is de wettelijk vertegenwoordiger en moet toestemming geven voor praktisch elke handeling en beslissing. De curator maakt een inventarisatie van alles wat de onder curatele gestelde bezit. Ook hij legt elk jaar rekening en verantwoording af over het door hem gevoerde beleid. En als hij over goederen van de onder curatele gestelde wil beschikken heeft hij veelal de toestemming van de kantonrechter nodig. Dat geldt ook voor andere rechtshandelingen.

De curator behartigt ook andere belangen van de onder curatele gestelde. De curator moet hem wel altijd zoveel mogelijk betrekken bij wat er moet gebeuren. De curator kan samen met de hulpverlener over de medische behandeling of over het zorgplan beslissen. Aan hem komen alle bevoegdheden toe die hij voor een goede vervulling van zijn taak nodig heeft. De rol van de curator is dus erg ingrijpend. Curatele is de oudste en meest ingrijpende beschermingsmaatregel die onze wet kent. Tegenwoordig wordt dan ook vaak gekozen voor beschermingsbewind in combinatie met mentorschap.